Media

COMUNICAT DE PRESĂ

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, în calitate de Unic Beneficiar, a finalizat cu succes implementarea proiectului „Practica inovativă a studenților – UDC”, proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Cod SMIS: POCU 626/6/13/130510.

Obiectivul  principal al proiectului a constat în creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar din Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș (UDC), care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul „Practica inovativă a studenților – UDC”, s-a adresat studenților înmatriculați în cadrul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, în ciclu licență sau masterat, de la Facultățile de Psihologie și Științele Educației, Drept, Științe Economice și Geografie.

Proiectul a fost implementat într-un interval de 24 de luni, respectiv intre 28.10.2020–27.10.2022, perioada în care au apărut riscuri neprevăzute (pandemia COVID-9; războiul din Ucraina, etc) care au afectat întreaga economie, implicit implementarea proiectului. Cu toate acestea, grupul țintă vizat  de 325 studenți a fost realizat, astfel  la finele proiectului 329 de studenți au terminat activitățile prevăzute în proiect.

Pe parcursul derulării proiectului, studenții au beneficiat de programe de învățare la locul de muncă, de tipul stagiilor de practică sau internship, în baza parteneriate create cu agenți economici, beneficiind astfel de valoroaselor experiențe ale tutorilor de practică.  De asemenea, studenții au beneficiat de  consiliere și orientare în carieră, dezvoltându-și astfel competențele profesionale necesare integrării optime pe piața muncii, în domeniile proprii de specialitate.

Au participat la activități inovative de învățare simulată  de tipul Întreprinderilor Simulate  160 de studenți. Un număr de 48 de studenți au urmat cursuri de formare la încetarea calității de participant. Cele două cursuri de formare „Manager de Proiect” și „Antreprenor în Economie Socială” au fost autorizate ANC. Prin aceste activități, studenții au dobândit abilități de responsabilizare socială și competențe de  tip antreprenorial, ce au sporit șansele de angajabilitate pe piața muncii sau de inițiere a propriei afaceri. Chiar dacă efectele nu se văd imediat, aceste rezultate se vor materializa și în lunile următoare.

Prin intermediul Centrului de Dezvoltare și informare Inovativă (CDII) studenții au beneficiat de experiența profesioniștilor practicieni sau profesori/cadre didactice în cadrul a 22 workshop-uri desfășurate lunar, au avut acces la consultanță săptămânală cu privire la realizarea propriilor cercetări științifice, au avut acces la resurse științifice și de cercetare valoroase pentru dezvoltarea academică și profesională;  au derulat în colaborare cu cadrele didactice proiecte de cercetare și articole de specialitate finalizate cu publicarea lor în volumul colectiv „Strategii inovative în educaţie”, aflat în curs de apariție la editura Risoprint, Cluj Napoca.

Prin realizarea unui sistem informatic inovativ –  platformă de tip E- Jobs – 900 de studenți și  peste 100 de companii au acum posibilitatea de a se contacta reciproc cu ușurință în vederea ocupării unui loc de muncă. Sistemul furnizează informații actualizate cu privire la nevoile pieței de muncă.

Proiectul de față a contribuit prin activitățile sale la corelarea competențelor dobândite în timpul facultății  cu cerințele pieței muncii precum și la creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor din regiunea Centru.

Echipa proiectului a fost alcătuită din:

 • Bălan Sorina- Mihaela – Manager de proiect, SA 1.1.
 • Murgu Alexandru- Bogdan – Responsabil relații cu organizațiile, SA 2.1
 • Simionescu Mircea și  Savu Lucian- Responsabil internship, SA 2.1
 • Solovăstru Alina- Responsabil Grup Țintă, SA 2.2.
 • Oroian Maria – Coordonator practică la angajatori (tutori instruire practică), SA 2.3. și SA 2.4
 • Ciotea Margareta – Coordonator întreprinderi simulate, SA 3.1
 • Ciotea Valentin Florin – Expert IT, SA 4.1. si SA 4.3
 • Cotruș Andrei și Stanciu Camelia – Responsabil consiliere și orientare profesională, SA 5.1 și SA 5.2.
 • Moraru Adela – Responsabil Centru de Cercetare, Învățare Inovativă CDII, SA 6.1. și 6.2
 • David Marinela- Doina – Responsabil practică, SA 3.2
 • Murgu Andrei- Bogdan- Responsabil practică, SA 3.2
 • Tomulețiu Elena- Adriana – Coordonator practică, SA 3.2
 • Avram Eleonora- Laura – Asistent IT, SA 4.2
 • Pop Anca – Responsabil cursuri de formare, SA 7.1
 • Rațiu Ramona și Moldovan Ioan- Formatori cursuri de formare, SA 7.2
 • Experți pe termen scurt – Tutori practică

Valoarea totală a proiectului: 3.972.488,46 lei  – din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 3.309,082,88 lei și valoarea finanțării naționale este de 583.955,81 lei.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Program Operațional Capital Uman 2014-2020 Cod SMIS: POCU 626/6/13/130510

Mulțumim întregii echipe de implementare a proiectului precum și tuturor studenților implicați!

Manager proiect: Conf.univ.dr. Sorina-Mihaela BĂLAN

email: bsorinamihaela@yahoo.com, practica.inovativa.udc@gmail.com, telefon: 0744 504 549

Responsabil : Conf.univ.dr. Adela MORARU

email:   moraruadela@gmail.com,  telefon: 0745580544

adresa: Bodoni Sandor 3-5, Târgu Mureș, https://practicainovativaudc.eu/site/